CHASSISNUMMER CONTROLEREN
Belgie Belgie - Duitsland Duitsland - Frankrijk Frankrijk - Oostenrijk Oostenrijk - Zwitserland Zwitserland - USA Verenigde staten (USA) - Hongarije Hongarije - tsjechie Tjechie
Import auto kopen of auto importeren? Doe de chassisnummer check om er zeker van te zijn dat het een betrouwbare aankoop is. Doe de chassisnummer check en achterhaal het auto schadeverleden, kilometerstand en eigenarenhistorie. De chassischeck is de enige manier om erachter te komen of er niet gefraudeerd is met een import auto of auto met een buitenlands kenteken. Doe de import auto check direct en vul het chassisnummer in.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn voor de chassischeck.nl-website. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en we raden u aan hier kennis van te nemen, aangezien deze u informeren over uw rechten en plichten wanneer u chassischeck.nl.com gebruikt. We behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden gedeeltelijk of volledig aan te passen. We adviseren u daarom om regelmatig te controleren of u nog steeds akkoord gaat met onze algemene voorwaarden en dat u goed op de hoogte bent van mogelijke aanpassingen.
Algemeen
Het gebruik van een chassischeck.nl.com is onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid, AdSense-beleid en andere aanvullende regelgevingsdocumenten die we publiceren op de chassischeck.nl-website. Als u het niet eens bent met de inhoud van deze documenten, dient u chassischeck.nl niet te gebruiken.
chassischeck.nl behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De aanpassingen worden onmiddellijk van kracht, tenzij anders aangegeven. De aankondiging wordt gedaan door publicatie op de chassischeck.nl-website en / of door een kennisgeving per e-mail te sturen aan alle houders van de chassischeck.nl-rekeningen. Als u na de aanpassingen chassischeck.nl blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk accepteert. Het is daarom verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
Waar zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing?
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van chassischeck.nl, tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.
Voorwaarden gebruik
chassischeck.nl.com heeft zorgvuldig alle informatie op de website gecontroleerd en gecontroleerd. Aan de informatie op chassischeck.nl.com kunnen echter geen rechten worden ontleend. chassischeck.nl.com is niet aansprakelijk voor aanbiedingen, volledigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van informatie en transacties die u verkrijgt via een van de gekoppelde websites.
auteursrechten
chassischeck.nl.com heeft alle auteursrechten en eigendomsrechten met betrekking tot het ontwerp en de inhoud van de website www.chassischeck.nl.com. Gebruikte afbeeldingen en teksten op de website zijn bijvoorbeeld het eigendom van chassischeck.nl.com en mogen niet door anderen worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming. De uitzondering is het delen van onze website-informatie op sociale media.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op deze algemene voorwaarden. Als er geschillen ontstaan ​​met betrekking tot deze voorwaarden en / of het gebruik van chassischeck.nl.com, zal de zaak alleen worden behandeld en berecht door de rechtbank in Amsterdam.
Uw rechten en plichten
Als gebruiker van de chassischeck.nl-website moet u zich gedragen en gedragen in alle opzichten zoals van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. U mag onder andere de (inhoud van de) website niet gebruiken voor handelingen en / of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of goede zeden.
Meer specifiek zijn de volgende acties niet toegestaan:

• plegen of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van chassischeck.nl en / of derden
• distribueren van wettelijk verboden materiaal
• verwijdering of verstoring van de beveiliging van (delen van) de website.
Hoe behandelt chassischeck.nl uw persoonlijke gegevens?
In het Privacybeleid kunt u lezen hoe wij de op uw website verzamelde gegevens gebruiken en hoe u deze informatie kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die chassischeck.nl gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid zijn alleen van toepassing op de websites van chassischeck.nl en niet op andere websites waarvoor links op de websites worden aangeboden.

Sites en informatie van derden
Mogelijk vindt u verschillende links van derden die verwijzen naar bepaalde documenten, websites, software of andere inhoud die door derden wordt verstrekt. We hebben geen controle over deze partijen en we zijn niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, wettelijke naleving of enig ander aspect gerelateerd aan deze sites. We hebben deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak verstrekt en er mag niet van worden uitgegaan dat deze koppelingen of aanbevelingen bij deze partijen berusten. Lees de algemene voorwaarden op hun sites zorgvuldig voordat u een transactie met hen uitvoert. chassischeck.nl is niet verantwoordelijk voor inhoud van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, virussen of andere uitschakelfuncties) en wij zijn ook niet verplicht deze inhoud van derden te controleren. We behouden ons te allen tijde het recht voor om inhoud van de services te verwijderen of te weigeren om deze te verspreiden, zoals content die in strijd is met de voorwaarden van deze overeenkomst.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
chassischeck.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die zijn gelinkt aan de chassischeck.nl-website – via hyperlinks of metatags. Bovendien is chassischeck.nl niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat beschikbaar is op haar websites of dat verkregen wordt via cookies. chassischeck.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van diensten en / of informatie van derden, die via de chassischeck.nl-websites worden aangeboden.
Wij zijn verder niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-levering of vertraging in de levering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door software / apparatuur die wordt gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing als de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van chassischeck.nl.
chassischeck.nl garandeert niet dat de informatie en het materiaal op de website actueel, volledig en / of juist is. We garanderen ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, defecten en / of virussen. Bovendien kunnen we ook niet garanderen dat dergelijke fouten en / of defecten op de website worden hersteld of dat virussen worden verholpen.
U vrijwaart chassischeck.nl voor alle aanspraken van derden voor schade die zij (beweren te) hebben geleden als gevolg van:

• gebruik van informatie op chassischeck.nl.com die door u of door rechtspersonen die namens u handelen is geplaatst
• gerelateerd aan of voortvloeiend uit uw gebruik van de chassischeck.nl websites
Welke wet is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden?
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
Vragen?
Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met chassischeck.nl – info@chassischeck.nl
Deze gebruiksvoorwaarden zijn op 25 mei 2018 gewijzigd.

25 May , 2018,
admin
No Comments